WETTELIJKE BEPALINGEN & ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

INLEIDING

Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website damart-65jaar.be (hierna de “Gebruiker” genoemd) bevestigt dat hij/zij kennis heeft genomen van de volgende Algemene Gebruiksvoorwaarden (hierna “AGV” genoemd) bij het tot stand komen van de verbinding en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Damart TSD (hierna “Damart” genoemd) behoudt zich het recht voor om de AGV op eender welk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De AGV bepalen de rechten en plichten van de Gebruiker en Damart, die voortvloeien uit het surfen op de website damart-65jaar.be (hierna de “Website” genoemd).

ARTIKEL 1: VOORWERP

De AGV zijn bedoeld om een juridisch kader te vormen rond de op de Website ter beschikking gestelde diensten en hun gebruik door de Gebruiker. Bij niet-aanvaarding van de AGV moet de Gebruiker ervan afzien om toegang te nemen tot de door de Website voorgestelde diensten. De hele Website is gratis te raadplegen voor elke Gebruiker met internettoegang. Alle kosten die door de Gebruiker worden aangegaan om toegang te krijgen tot de Website (informaticamateriaal, software, internetaansluiting, ...) zijn ten laste van de Gebruiker.

ARTIKEL 2: WETTELIJKE BEPALINGEN

Uitgever van de website :

DAMART T.S.D. S.A.
Hoofdzetel: 23 Ijzeren Bareelstraat - B-7711 DOTTENIJS
N° TVA BE 0401.259.504
Tel : 056 48 31 11
Fax : 056 48 96 26
Elektronisch adres : info.benelux@damart.com

Publicatiedirecteur : Filiep Blontrock

ARTIKEL 3 : BELEID TER BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De firma DAMART, begaan met de bescherming van de persoonsgegevens, verbindt zich ertoe in haar hoedanigheid van verantwoordelijke van verwerking, om de verzamelde gegevens enkel te gebruiken in naleving van de wet inzake de persoonsgegevens en in het bijzonder de Europese Verordening van 27 april 2016 in verband met de bescherming van de persoonsgegevens. 
 

VERANTWOORDELIJKE VAN VERWERKING

Damart TSD NV - B - 7711 Dottenijs - KBO nr. 0401. 259 .504

Voor alle vragen met betrekking tot de persoonsgegevens kunt u de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (DPO) contacteren, die per post te bereiken is op het volgende adres: DAMART-t.a.v. DPO - Ijzeren Bareelstraat, 23  - 7711 Dottenijs of via e-mail op dpo-belgium@damart.com
 

DOELMATIGHEID VAN DE VERWERKING KLANTEN/PROSPECTEN:

Uw gegevens verzameld door DAMART worden verwerkt voor verschillende doelmatigheden, waarvoor de wettelijke basis kan variëren: 

1. Op basis van de uitvoering van een overeenkomst:

- beheer van de klantenaccount, bestellingen en aanvragen voor geschenken (leveringen, retourzendingen, inruilen, reservaties in de winkel of op de website, terugnames, facturatie en boekhoudkundige opvolging);

- beheer van de klantenkaart en het getrouwheidsprogramma in de winkel;

- opvolging van de klantenrelatie (beheer van de klachten, geschillen, dienst na verkoop).

2. Op basis van de wettige belangen van onze onderneming:

- de commerciële prospectie (o.a. selectie, normalisering, deduplicatie, uitbreiding in het bijzonder bij de Belgische ondernemingen van de groep DAMARTEX (www.damartex.com) of bij onze partners, onder andere bij Bisnode Belgium NV (Researchdreef 65, 1070 Anderlecht), zodat deze laatste of andere ondernemingen (zoals de handelspartners, uit de liefdadigheidssector en uit het verenigingsleven, uit de publieke sector alsook de belangen- en opiniegroepen) u offertes kunnen aanbieden die eventueel gebaseerd zijn op uw marketingprofiel of marktanalyses kunnen uitvoeren. In dat kader kunnen uw gegevens eveneens dienen om gegevens te valideren of te verbinden, aan te vullen of te verbeteren die reeds in hun databank aanwezig zijn (meer info: www.bisnodeetvous.be).

- het opmaken en analyseren van commerciële statistieken, tevredenheids- en bekendheidsenquêtes, product- en promotietests teneinde uw klantenervaring te verbeteren, onze producten en diensten aan te passen aan uw verwachtingen; 

- de overdracht, verhuring of uitwisseling van klanten- en prospectbestanden met partners teneinde u te laten genieten van gediversifieerde commerciële aanbiedingen en het cliënteel uit te breiden;

- het beluisteren en het opnemen van de telefonische oproepen voor doeleinden van opleiding en verbetering van onze diensten en aanbiedingen;

- camerabewaking in onze lokalen voor de bescherming van de personen en de goederen;

- fraudebestrijding.

3. Op basis van uw toestemming:

- het verzenden van partner aanbiedingen via e-mail en via SMS;

- het installeren van cookies en registratie-applicaties op uw terminal met als doel u producten en diensten aan te bieden aangepast aan uw belangencentra en om bezoekersstatistieken van de websites op te maken;

- geolokalisatie voor de keuze van een afhaal- of leveringspunt in een Damart winkel.

4. Op basis van wettelijke verplichtingen: 

- het bijwerken van zijn prospectiebestanden via de Robinson lijst;

- het beheer van de aanvragen van de rechten van de personen;

- de wettelijke archivering;

- de registratie en het beheer van de voogdijschappen en curatelen;

- fraudebestrijding. 

 

BESTEMMELINGEN VAN DE VERWERKING KLANTEN/PROSPECTEN:

Uw gegevens zijn bestemd voor de interne diensten van DAMART en in het bijzonder voor de ondernemingen van de groep DAMARTEX (www.damartex.com) waarvan DAMART deel uitmaakt met als doel de kwaliteit en de juistheid van onze klantenbestanden te verbeteren.

Uw gegevens kunnen verhuurd of uitgewisseld worden met onze handelspartners. U kunt zich daartegen verzetten door ons te contacteren in de paragraaf "Uw rechten over uw Gegevens". 

Voor de goede uitvoering van de prestaties kunnen uw gegevens meegedeeld worden aan onze onderaannemers:

 

- leveranciers (rechtstreekse levering van het product door de leverancier, dienst na verkoop), logistieke dienstverleners, transporteurs en pakjesdiensten; 

- marketing dienstverleners;

- informatica dienstverleners;

- dienstverleners postbedeling, e-mail/SMS routers;

- bancaire dienstverleners en kredietverleners;

- dienstverleners die instaan voor incasso en/of geschillen; 

- dienstverleners controle en audit; 

- overheidsinstellingen.

Uw gegevens kunnen overgemaakt worden buiten de Europese Unie via onze onderaannemers. Om een gelijkwaardig niveau van bescherming te verzekeren zoals op het grondgebied van de Europese Unie, neemt DAMART systematisch gelijkwaardige beschermingsmaatregelen, in het bijzonder via contractuele clausules of clausules die voldoende waarborg bieden ten opzichte van de Europese reglementering (BCR, Privacy Shield).

 

DUUR VAN HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS:

Uw gegevens zullen bewaard worden:

- 10 jaar na uw laatste bestelling voor de klanten; 

- 3 jaar na het laatste contact voor de prospecten die een catalogus of een geschenk aangevraagd hebben of deelgenomen hebben aan een spel/wedstrijd; 

- 1 jaar voor de prospecten die niet gereageerd hebben op onze verzoeken.

De cookies zullen maximum 13 maanden bewaard worden na aflevering, te consulteren op https://www.damart.be/uwgegevens.

De opnames van telefonische oproepen zullen maximum zes maanden bewaard worden.

De opnames van bewakingscamera's worden maximum een maand bewaard.

 

VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Wij voeren organisatorische, technische, logistieke en fysieke maatregelen in op het gebied van computerbeveiliging teneinde uw gegevens te beschermen tegen vervalsing, vernietiging en ongeoorloofde toegang.

 

UW RECHTEN OVER UW GEGEVENS:

In overeenstemming met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016, beschikt u over:

- een recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die wij verwerken; 

- het recht om de schrapping te vragen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, die wij bewaren, behoudens wettelijke afwijking; 

- het recht om de onjuiste persoonsgegevens die betrekking hebben op u te laten rechtzetten en/of de onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen; 

- het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen;  

- het recht op de overdraagbaarheid van de gegevens die u ons bezorgd hebt in een standaard vorm die voor u toegankelijk is of voor een door u aangeduide derde. 

- het recht om richtlijnen te bepalen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens na uw overlijden.

Ten slotte beschikt u over het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om een wettige reden, wanneer de verwerking gebeurt voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DAMART, zoals bedoeld in artikel 6 (1) f van de Europese Verordening. U beschikt eveneens over het recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die u ons meegedeeld hebt op basis van uw toestemming, zoals bedoeld in artikel 6 (1) a van de Europese Verordening. Dit verzet kan op elk moment ingeroepen worden zonder dat er op de eerder uitgevoerde verwerking teruggekomen wordt.

U kunt al uw rechten uitoefenen door te schrijven naar: DAMART Dienst Klantenrelaties - Ijzeren Bareelstraat, 23 - 7711 Dottenijs of via e-mail aan info.benelux@damart.com en door er een kopie van uw identiteitsdocument bij te voegen. DAMART verbindt zich ertoe om u binnen de 30 dagen te antwoorden vanaf het ogenblik van ontvangst van uw vraag.

Indien u niet telefonisch gecontacteerd wenst te worden door firma's waarvan u geen klant bent, kunt u zich inschrijven op https://www.dncm.be​​​​​​​

DAMART en zijn medewerkers zetten zich elke dag in voor de naleving van het privéleven en de bescherming van de persoonsgegevens. Indien u opmerkingen wenst te formuleren of indien wij ongelukkigerwijs niet aan uw verwachtingen hebben voldaan, vragen wij u om u te richten tot de afgevaardigde voor de gegevensbescherming (DPO) van DAMART:  DAMART- t.a.v. DPO - Ijzeren Bareelstraat, 23  - 7711 Dottenijs of via e-mail op dpo-belgium@damart.com. 

Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, - Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel of op de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

ARTIKEL 4 : COOKIES

Wanneer u onze website consulteert, is het mogelijk dat informatie over hoe uw terminal (computer, tablet, smartphone, enz.) op onze website navigeert, geregistreerd wordt in "cookies" bestanden die geïnstalleerd werden op uw terminal, afhankelijk van de keuzes die u gemaakt hebt inzake de "cookies" en die u op elk moment kunt wijzigen.

Deze pagina helpt u beter te begrijpen hoe cookies werken en hoe u de huidige tools kunt gebruiken om er de parameters van in te stellen.


WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u deze website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde "session" cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde "permanente" cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft ; hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat opgeslagen in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.


WAARVOOR GEBRUIKEN WE COOKIES ?

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller. Ze helpen de bezoeker bovendien om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

VERSCHILLENDE AFZENDERS

De cookies van Damart
Dit zijn cookies die door Damart op uw terminal geplaatst worden in het kader van de navigatie op onze website, voor de optimalisering en de personalisering van onze diensten op de website.

De cookies van derden
Cookies van derden worden eveneens via onze website geplaatst. Damart heeft geen enkele invloed op het gebruik van dat type cookies. De vertrouwelijkheidsverklaring en het beleid inzake cookies van de desbetreffende onderneming zijn van toepassing op het gebruik van cookies van derden.

WELK TYPE COOKIES WORDT GEBRUIKT DOOR DAMART?

Op onze website worden verschillende types cookies gebruikt, ze hebben verschillende doeleinden. Sommige zijn noodzakelijk voor uw gebruik van onze website.

De strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn vereist om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Ze maken het bijvoorbeeld mogelijk om het winkelmandje te gebruiken of om toegang te hebben tot uw account. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde rubrieken van de website niet optimaal, of zelfs helemaal niet werken.

De functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment bijhouden, of de cookies die bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête, zodat we u niet bij elk bezoek dezelfde enquête voorleggen.

De Web Analytics cookies
Dit zijn de cookies waarmee wij de performantie en het gebruik van de website kunnen meten (bijvoorbeeld: de meest bekeken pagina's, de frequentie en de duur van het bezoek aan de website, de opzoekingen van de internetgebruikers, ...) met de bedoeling de website te optimaliseren en er het gebruiksgemak van te vergroten.

De publicitaire cookies
Deze cookies worden gebruikt om u publiciteit aan te bieden of om u informatie te bezorgen aangepast aan uw aandachtsvelden op onze website of buiten onze website wanneer u op het internet surft. Deze cookies in het bijzonder beperken het aantal keer dat u een publiciteit te zien krijgt en ze dragen bij tot het meten van de efficiëntie van een reclamecampagne. Weigering van deze cookies heeft geen invloed op het gebruik van onze website. Het feit echter om ze te weigeren, zal als gevolg hebben dat publiciteit getoond wordt die geen rekening houdt met uw aandachtsvelden. Het betreft hoofdzakelijk cookies van derden. Hetgeen verklaart waarom wij er geen complete lijst van kunnen opmaken.

De cookies in verband met de sociale media
Met de cookies en scripts van de sociale media kunnen bepaalde functies van de websites van de sociale media gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een YouTube video bekijken of de knop 'delen' gebruiken op de sociale media. 
Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens met betrekking tot de sociale netwerken, kunt u de vertrouwelijkheidsclausules van de betrokken derde sociale netwerken consulteren.

De cookies voor beveiliging van transacties
Wij delen u mee dat tijdens het plaatsen van uw bestelling, Damart of de dienstverleners die voor haar rekening werken, cookies kunnen plaatsen of informatie verzamelen met betrekking tot uw terminal, in het bijzonder noodzakelijke informatie (technische attributen) voor de herkenning van het type van uw terminal zodat uw installatie geïdentificeerd kan worden voor doeleinden van beveiliging van de transacties (preventie van risico op fraude). Daartoe worden cookies of machine identifiers van het type "fingerprint" gebruikt. Zodra u op de website komt, wordt u via een banner ingelicht over die verzameling van informatie met betrekking tot uw terminal om een machine identifier op te maken. Door verder te gaan met uw aankopen op onze website zonder de parameters in te stellen voor de verzameling van uw machine identifiers, aanvaardt u het inzamelen van deze informatie en het aanmaken van de identifier.BEHEER VAN DE COOKIES

Er worden u verschillende mogelijkheden aangeboden om de cookies te beheren. Elke parameterinstelling die u doet, kan uw navigatie op het internet wijzigen alsook uw toegangsvoorwaarden voor bepaalde diensten waarvoor het gebruik van cookies noodzakelijk is.

U hebt op elk moment de keuze om uw wensen inzake cookies uit te brengen en te wijzigen, via de hieronder beschreven middelen.

De keuzes die u aangeboden worden via uw navigatie-software

U kunt uw navigatie-software configureren zodat er cookies in uw terminal geregistreerd worden of, omgekeerd, dat ze verworpen worden, hetzij systematisch, hetzij afhankelijk van de afzender. U kunt uw navigatie-software eveneens instellen zodat het aanvaarden of weigeren van de cookies u telkens voorgesteld wordt, alvorens een cookie eventueel geregistreerd wordt in uw terminal.

a) Het akkoord over de cookies
De registratie van een cookie in een terminal is absoluut afhankelijk van de wil van de gebruiker van de terminal. Deze laatste kan deze op elk moment en kosteloos selecteren en wijzigen via de keuzes die hem aangeboden worden via zijn navigatie-software. Indien u in uw navigatie-software de registratie van cookies in uw terminal aanvaard hebt, kunnen de cookies die geïntegreerd zijn in de pagina's en de inhouden die u geconsulteerd hebt, tijdelijk opgeslagen worden in een daartoe voorziene ruimte van uw terminal. Ze zullen er enkel door hun afzender leesbaar zijn.

b) Weigeren van cookies
Indien u de registratie van cookies in uw terminal weigert, of indien u diegene die er opgeslagen zijn, verwijdert, dan kunt u van een bepaald aantal functionaliteiten niet meer genieten, die echter noodzakelijk zijn om in bepaalde delen van onze website te navigeren. Dit zou het geval zijn indien u toegang probeert te krijgen tot onze inhoud of diensten waarvoor het nodig is om u te identificeren. Dit zou eveneens het geval zijn wanneer Damart of onze dienstverleners voor doeleinden van technische compatibiliteit, het door uw terminal gebruikte type browser, de parameterinstellingen ervan voor taal en voorstelling, of het land van waaruit uw terminal aan het internet verbonden lijkt te zijn, niet zouden kunnen herkennen.

In dat geval doen wij afstand van elke aansprakelijkheid voor de gevolgen verbonden aan de beschadigde werking van onze diensten die voortvloeit uit de onmogelijkheid voor ons om de noodzakelijke cookies voor de werking te registreren of te consulteren en die u eventueel geweigerd of gekozen hebt.

c) Hoe uw keuzes uitdrukken, volgens de browser die u gebruikt?

Voor het beheer van de cookies en van uw keuzes, is de configuratie van elke browser verschillend. Deze wordt beschreven in het Help-menu van uw browser, die u zal helpen om te weten op welke manier u uw wensen inzake cookies kunt wijzigen.
Voor Edge : https://privacy.microsoft.com/nl-be/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Voor Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/nl-BE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Voor Safari : https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_BE
Voor Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647
Voor Firefox : https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Voor Opera : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html
U kunt eveneens naar http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ surfen om te weten hoe cookies te verwijderen of te verwerpen en om meer informatie te bekomen over de cookies in het algemeen.

ARTIKEL 5: GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEDEN

Damart neemt alle voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de informatie op de Website en een veilige toegang tot de Website te verzekeren. Damart kan echter, in geen geval, de volledige afwezigheid van materiële fouten, technische of andere defecten garanderen. Er kan ook geen garantie gegeven worden wat betreft de verenigbaarheid van de Website met de behoeften en het particuliere gebruik van de Gebruiker. Damart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn Website (met name financiële schade, materiële schade of schade door verlies van gegevens). Bovendien aanvaardt Damart geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de informatie die wordt getoond op andere websites waarnaar zijn Website verwijst via een hypertekstkoppeling of op eender welke andere manier. De informatie die op de Website wordt getoond, is van louter algemene en informatieve aard en wordt enkel ter informatie gegeven. Damart geeft geen garantie voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

ARTIKEL 6: TOEPASSELIJK RECHT

De AGV zijn onderworpen aan het Belgische recht. Bij gebrek aan minnelijke schikking van een geschil tussen Damart en de Gebruiker zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Wettelijke bepalingen & AGV   ©2018 DAMART

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - Cercle blanc
Follow us !